<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5443458&amp;fmt=gif">

SNA seal of approval

Voldoen aan je SNA-verplichtingen met Perium!

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is bedoeld voor zowel de uitzendsector als aannemers van werk, en is ontwikkeld om de risico’s voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te minimaliseren. Ook detacheerders en payrollondernemingen vallen onder de reikwijdte van dit keurmerk, omdat zij eveneens arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Volgens de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die niet worden nagekomen door de uitlener of (onder)aannemer. Bedrijven met het SNA-keurmerk ondergaan regelmatig controles om te waarborgen dat zij voldoen aan hun arbeidsverplichtingen, wat het risico voor inleners en opdrachtgevers van werk sterk vermindert.

De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Verplichtingen

Bedrijven met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op verschillende verplichtingen, waaronder:

 • De identificatie van de onderneming.
 • De correcte aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting in Nederland.
 • Loonbetaling in overeenstemming met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
 • Het uitvoeren van identiteitscontroles en verificatie van het recht op arbeid in Nederland.
 • Het minimaliseren van risico’s op aansprakelijkheid en boetes die voortvloeien uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Dit omvat ook het adequaat administreren en bewaren van alle vereiste documentatie.

Inspectie

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Indien er aanleiding is tot een frequenter inspectiepatroon, kan dit worden uitgebreid tot vier keer per jaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot gerichte inspecties als daar aanleiding voor is.

Voordelen keurmerk

Een payroll- of uitzendbedrijf dat beschikt over het SNA-keurmerk heeft zich bewezen als een betrouwbare partij die alle verplichtingen van het uitzenden van personeel nakomt. Je kunt via de website van Stichting Normering Arbeid checken of een partij beschikt over dit keurmerk. Zie ook https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk

Waarom Perium

We hebben dit keurmerk nu ook als standaard in Perium beschikbaar. Dit betekent in de praktijk:

 • Eenvoudiger en aantoonbaar voldoen aan het SNA-keurmerk.
 • Lagere administratieve lasten.
 • Het Perium platform triggert je tot de juiste acties zoals het beoordelen van risico’s en beheersmaatregelen.
 • Koppeling met de juiste documenten.
 • Altijd actueel overzicht en inzicht in de status van het keurmerk voor jouw organisatie.
 • Binnen 15 minuten up en running.

 

Eenvoudig doorgroeien naar integraal risicomanagement (RI&E, Security, Privacy, Financieel etc).

Experience the power of Perium

Discover how our platform can transform your organization. Experience the benefits of an integrated, streamlined approach to risk management.

Request a demo or contact us directly!

Take the step to a more secure and compliant organization today. Request a demo online or contact us directly to discover more about our innovative risk management platform.

Norms and standards

ISO27001

ISO27002

ISO27701

BIO

NEN7510

BIC

DNB Good Practice

DORA

NIS2

ISO27036

ISO22301

SOC2